Säännöt

Aktiiviset Seniorit ry:n säännöt

 

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Aktiiviset Seniorit ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyvien ja vanhusväestön hyvinvointia, terveyttä, omatoimisuutta sekä mielekästä ja täysipainoista elämää. Sen toteuttamiseksi yhdistys edistää sellaisten asumismuotojen kehittämistä, jotka ylläpitävät ikääntyvien ihmisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä vireyttä sekä parantavat heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. Yhdistys osallistuu myös muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun, jonka tarkoituksena on vaikuttaa sekä paikalliseen että valtakunnalliseen päätöksentekoon ikääntyvien elinoloja ja asumista koskevissa asioissa.

Yhdistys harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä järjestää virkistys- ja kulttuuritilaisuuksia.. Toiminnassa painotetaan yhteisöllisyyttä ja arvostetaan seniori-ikäisten sosiaalisia, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia heidän itsemääräämisoikeutensa säilyttäjänä ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen mahdollistajana.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää maksullisia tilaisuuksia.

Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Yhdistys voi omistaa ja hallita tarkoitustaan varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 §

Jäsenet Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteet ja toimii niiden hyväksi.

Hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti työskennelleitä henkilöitä. Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen vuosikokous yhdistyksen hallituksen esityksestä.

4 §

Jäsenmaksu

Jokainen yhdistyksen varsinainen ja kannattajajäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka kummankin suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

5 §

Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Mikäli varsinainen jäsen tai kannattajajäsen ei ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksuaan sen vuoden loppuun mennessä, hänet voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainituissa tapauksissa.

6 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni.

Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten-enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee.

7 §

Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                                        Kokouksen avaus

2                                        Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytä-kirjan                                                   tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3                                        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4                                        Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5                                        Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilin-                                                           tarkastajien lausunto

6                                        Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden                                                     myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7                                        Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

8                                        Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

9                                        Päätetään jäsenmaksujen suuruudet

10                                      Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen                                                   puheenjohtajaksi

11                                      Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

12                                      Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

13                                      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja

14                                      Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokous-kutsuun.

8 §

Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat neljä (4), kuusi (6) tai kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.  Varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, aluksi arvan perusteella, myöhemmin vuorotellen. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika..

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkionsa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti tiettyä asiaa varten vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa arpa.

9 §

Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsen, kaksi yhdessä, tai joku heistä erikseen hallituksen valtuuttaman määräämän henkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.

10 §

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §

Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12 §

Yhdistyksen purkaminen ja omaisuuden myyminen ja luovuttaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai omaisuuden myynnistä tai luovuttamisesta – vähäistä irtainta omaisuutta lukuun ottamatta – on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta tai omaisuuden myynnistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

Päivitetty perjantai, 29.10.2010, 16:32 | Julkaistu perjantai, 29.10.2010, 6:44